800 N 8TH ST
LOUP CITY, NE 68853-0628
(308)745-0120